accidente laboral seguro empresa siniestro persona

Els accidents laborals i la Responsabilitat Civil Patronal de les empreses

Què és i què no és un accident laboral. Qui cobreix aquest tipus d’accidents: l’empresa o l’asseguradora? Quin tipus d’assegurança ha de tenir contractada l’empresa per cobrir els riscos que pugui córrer el seu treballador?

Els accidents laborals i la Responsabilitat Civil Patronal de les empreses

Es considera accident de treball quan un treballador, per compte d’altri o compte propi, durant la seva jornada laboral o quan realitza el trajecte al lloc de treball des de casa seva o viceversa (in itínere), sofreix lesions corporals (físiques i/o psíquiques), temporals o permanents, que poden fins i tot provocar la seva mort. S’entén com a accident personal la lesió corporal que deriva d’una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat del lesionat, que produeix una invalidesa temporal o permanent o la mort.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

No tenen consideració d’accidents laborals

Cal tenir en compte que en els casos de in itínere no entra tot. Hi ha una sèrie d’excepcions. També les hi ha quan l’accident s’ha produït per imprudència temerària, que cal tenir en compte que no és el mateix que la imprudència professional.

Tampoc tenen aquesta consideració els accidents de treball quan l’accidentat està cometent un delicte dolós. Tampoc ho són els infarts de miocardi, trombosi, hemorràgies cerebrals o similars, si no són producte del treball.

Quantes assegurances hi ha?

Tots els treballadors, excepte alguns col·lectius professionals com són els metges, advocats, enginyers…, cotitzem a la seguretat social per pagar una assegurança pública d’assistència sanitària per a nosaltres, els nostres fills o el nostre cònjuge, de jubilació i per a altres prestacions com serien una pensió per invalidesa, viduïtat, desocupació, etcètera. Si es tracta d’empleats, l’empresa paga directament la nostra cotització, en canvi, si som autònoms, som nosaltres els qui cotitzem directament a la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social).

D’altra banda, està l’assegurança obligatòria que ha de pagar-se a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals. Aquestes asseguradores d’accidents s’ocupen de pagar les prestacions econòmiques de l’assistència sanitària derivada d’accidents de treball o malalties professionals, incapacitat temporal i altres prestacions econòmiques que els són atribuïdes, com seria el cas d’una taxació econòmica d’indemnització per invalidesa o mort per accident laboral.

Finalment està l’assegurança de Responsabilitat Civil Patronal que s’ocupa, entre altres, d’indemnitzar al treballador accidentat per raó d’un accident de treball sempre que l’empresa tingui responsabilitat directa d’aquest accident. I per a això indicarem els següents escenaris.

En quins escenaris ha de pagar l’empresa, o la seva assegurança de Responsabilitat Civil Patronal?

De forma enunciativa, i no limitativa per no estendre’ns, exposarem les causes més comunes.

  • Quan el treballador no té la suficient experiència o no ha rebut la formació necessària per part de l’empresa per desenvolupar la tasca encomanada.
  • Quan la tasca desenvolupada per l’empleat no està dins de les funcions que marca el conveni col·lectiu per les quals se’l va contractar.
  • Quan l’accident succeeix fora de l’horari laboral.
  • Quan l’accident es produeix fora del lloc de treball.
  • Quan el treballador no va superar l’examen d’aptitud físic o psicològic per desenvolupar aquesta tasca causant de l’accident.
  • Quan el treballador no va rebre formació en matèria de riscos laborals per part del servei de prevenció de riscos laborals propi o aliè.
  • Quan es produeix l’accident per culpa de les instal·lacions en mal estat o sense certificar i utilitzant-se.
  • Quan l’empresa no informa a l’empleat dels riscos que comporta aquesta tasca o lloc de treball.
  • Quan l’empresa no ha facilitat al treballador els Equips de Protecció Individual (EPI) necessaris per desenvolupar aquesta activitat concreta.
  • Quan es produeix l’accident per imprudència professional del treballador.

Per tant, l’empresa, i per tant l’asseguradora de responsabilitat civil patronal, haurà de pagar els danys i perjudicis que hagi sofert el treballador quan la causa de l’accident hagi estat per omissions, actuacions negligents de l’empresari o per actuacions que no s’adeqüen al seguiment estricte de les normes d’obligat compliment per part de l’empresa.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Què ha de pagar l’empresa?

No és una ciència exacta i sempre dependrà de moltes circumstàncies, però de manera molt genèrica, haura d’indemnitzar-se al treballador per les lesions, danys materials a objectes de la seva propietat (un rellotge, roba, ulleres,…), lucre cessant (diferència d’ingressos entre el que percebia i el que percep de la mútua d’accidents de treball i EP) i extracostes (taxis, ajudes,…) o pèrdues que hagi tingut. En aquest post ja parlem de les coses que l’asseguradora ha de pagar, i per tant, pots reclamar.

Puc cobrar de dues assegurances?

Sí, l’empleat pot cobrar de la Mútua d’Accidents de Treball i EP i de l’assegurança de Responsabilitat Civil Patronal de l’empresa.

¿Sempre és culpa de l’empresa?

Hi ha altres entitats que també poden ser responsables d’aquest tipus d’accidents.

Per a les empreses que no tenen el seu propi servei de prevenció de riscos laborals i tenim els serveis de prevenció externs, els quals han d’ocupar-se de la formació dels empleats en matèria de seguretat laboral, salut i ergonomia, i que a vegades no han fet el que havien de fer, poden passar certs accidents i ells són responsables d’aquest sinistre.

En altres circumstàncies els serveis de prevenció donen certificats d’aptitud a persones que no estan capacitades per desenvolupar una activitat determinada i resulta que els habiliten per a això que no podien fer.

En altres ocasions el mateix empleat ha faltat a la veritat a l’empresa dient tenir una dilatada experiència en determinades labors que no són certes.

En moltes altres ocasions l’empleat ha actuat de manera negligent i temerària, sota els efectes de l’alcohol o drogues o per iniciativa pròpia sense permís de l’ocupador.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

A tenir en compte

La responsabilitat civil patronal és diferent a la responsabilitat civil de l’activitat a la qual destinarem un altre post especial per a això. Les pòlisses de Responsabilitat Civil Patronal no són obligatòries per llei, encara que si molt recomanables tenir-les contractades per part de les empreses.

El seguro de la Mutua de Accidentes de Trabajo y EP indemniza al trabajador por el accidente (muerte o invalidez) sin tener en cuenta la responsabilidad. Sólo mira lo que establece el convenio colectivo del sector e indemniza en función de lo que haya establecido. El seguro de Responsabilidad Civil Patronal mira la responsabilidad del empresario y, si los es, se tasa la valoración de los daños y perjuicios materiales, de las lesiones, etcétera, como si se tratara de un accidente de tráfico para que el seguro o el empresario indemnice. Es como si el empresario fuera el culpable del accidente.

L’assegurança de la Mútua d’Accidents de Treball i EP indemnitza al treballador per l’accident (mort o invalidesa) sense tenir-ne en compte la responsabilitat. Només mira el que estableix el conveni col·lectiu del sector i indemnitza en funció del que hagi establert. L’assegurança de Responsabilitat Civil Patronal mira la responsabilitat de l’empresari i, si la és, es taxa la valoració dels danys i perjudicis materials, de les lesions, etcètera, com si es tractés d’un accident de trànsit perquè l’asseguradorea o l’empresari indemnitzi. És com si l’empresari fos el culpable de l’accident.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *