accidente coche derechos accidentado tráfico siniestro total

Drets que tens com a usuari en un cas d’accident de trànsit

Normalment, no et planteges quins són els teus drets davant l’asseguradora quan pateixes un accident de trànsit fins que succeeix. I llavors et trobes aclaparat amb la quantitat de qüestions a tenir en compte. A continuació fem un resum de les més importants perquè coneguis quins són els teus drets i obligacions com a usuari en un accident de trànsit.

Dret a ser indemnitzat

L’asseguradora té l’obligació d’indemnitzar tots els danys i perjudicis, i només si l’usuari (assegurat o perjudicat) ho consent, aquesta podrà substituir la indemnització per la reparació (art. 18 Llei 50/1980).

Lliure elecció de taller

En cas que vulguis reparar el vehicle i no vulguis indemnització, el propietari del vehicle és qui ha d’escollir el taller, no l’asseguradora. Qualsevol restricció o limitació d’aquest dret és il·legal (art. 18 Llei 50/1980).

Dret a informació i transparència

L’asseguradora té l’obligació de facilitar a l’usuari tota la informació acreditada de la valoració dels danys i resolució del seu sinistre (art. 38 Llei 50/1980 i art. 3.2.8. Reial decret 1945/83).

Dret a una còpia del contracte de l’assegurança

Tens dret al fet que l’asseguradora et faciliti la còpia de la pòlissa d’assegurances, signada per tu, amb totes les clàusules delimitativas i limitadores de drets.

Reparació del vehicle o sinistre total

Com a perjudicat en un accident de circulació, l’asseguradora del causant té l’obligació d’indemnitzar-te per la reparació de l’accident. Només si ho consents, l’asseguradora podrà reparar íntegrament el teu vehicle i, paral·lelament, posar-te gratuïtament un vehicle de substitució de similars característiques al teu durant el temps que estiguis sense aquest.

També, i només si ho consents, l’asseguradora podrà indemnitzar-te pel cost íntegre d’un vehicle de similars o idèntiques característiques al teu (valor venal a preu real de mercat) més les despeses (taxes de tràfic, gestories per canvi de nom, transport, etc.), donat el cas que el valor de la reparació del teu vehicle superi el cost d’un de similars característiques al teu al mercat d’ocasió, la qual cosa es coneix com a sinistre total del vehicle (art. 18 Llei 50/1980 i Sentència del Tribunal Suprem núm. 997/02 23/10/2002).

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Indemnització abans de 40 dies de la declaració del sinistre

L’asseguradora té l’obligació de pagar a l’usuari l’import del sinistre abans de 40 dies des de la declaració del sinistre, segons les circumstàncies conegudes (art. 18 Llei 50/1980).

Dret a la resolució de l’asseguradora

L’asseguradora té l’obligació, i l’assegurat o perjudicat el dret, al fet que se li lliuri la resolució de l’assumpte de manera transparent degudament documentada (informes pericials, acreditacions, etc.) i motivada pel que fa a tots els extrems en els quals es basa per decretar la seva postura.

Despeses de defensa i reclamació

En cas de perjudicats, les pòlisses de cotxes inclouen la garantia de defensa i reclamació de danys que serveix perquè l’asseguradora pagui directament a pèrits, advocats i procuradors escollits lliurement per l’usuari per a reclamar els seus danys materials, corporals, pèrdues d’ingressos i altres despeses contra l’asseguradora causant de l’accident. Habitualment aquesta garantia exclou el pagament dels honoraris dels professionals si la reclamació l’has de realitzar contra la teva pròpia assegurança, per això recomanem sempre que les persones contractin una pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys a part.

Dret a conèixer qualsevol acord a què hagi arribat la nostra asseguradora amb tercers

L’usuari té dret a conèixer qualsevol acord a què arribi la seva asseguradora amb tercers perjudicats que pugui afectar els seus drets derivats de la pòlissa d’assegurances, sobretot en relació a indemnitzacions en cas de sinistre on l’asseguradora pot exercir futures accions de recobrament contra ell.

Dret a presentar denúncies i reclamacions contra les asseguradores

L’usuari, sigui assegurat o perjudicat, té dret a conèixer el domicili i adreça electrònica del Servei d’Atenció al Client de l’asseguradora a fi de poder formular les queixes (denunciar les desatencions, demores, incompliments o qualsevol altre tipus d’actuació deficients per part de l’entitat asseguradora) i/o reclamacions (sol·licituds escrites a l’assegurador perquè restitueixi un dret o interès concret derivat de presumptes incompliments) a l’entitat asseguradora. De la mateixa manera, l’usuari, sigui assegurat o perjudicat, i després de la resposta de l’asseguradora abans d’1 mes d’haver formulat la seva queixa o reclamació, podrà formular la queixa-reclamació-denuncia davant l’administració (Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, Passeig de la Castellana 44 28046 Madrid) perquè aquesta sancioni a l’asseguradora, si es dóna el cas.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Dret a rebre una oferta motivada

El perjudicat, després de sol·licitar-ho a l’asseguradora causant del sinistre, té dret, i l’asseguradora en té l’obligació, a rebre una oferta motivada no subjecta a renúncies dels seus legítims drets respecte als danys materials, corporals, despeses i pèrdues, abans dels 3 mesos d’haver presentat una reclamació. Aquesta oferta ha d’estar degudament acreditada i justificada amb informes pericials, documents, etc. (art. 7 Llei 35/2015).

Dret a que l’asseguradora causant et pagui un vehicle de substitució

En els casos on tu ets el propietari del vehicle innocent en un accident de circulació, i per tant ets perjudicat, tens dret, i l’asseguradora del vehicle culpable té l’obligació, de pagar-te un vehicle de substitució de similars característiques al teu durant el temps que estiguis sense ell per motius de la seva reparació o, en cas de sinistre total, fins que no hagis adquirit el nou vehicle.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *