valorar tasador perito valoración

Els professionals de l’assegurança: Els pèrits

Quan estaven realitzant obres a l’edifici adjacent al meu, em van aparèixer desperfectes per esquerdes i humitats a la paret de casa, a causa de les vibracions de les màquines i les inclemències del temps. Resulta que, per a formular el part d’accidents i la reclamació a l’asseguradora del constructor del veí, va haver de venir un pèrit. Per què vaig haver de contractar a un pèrit si ja tenia fetes les valoracions pels industrials?

Què és un pèrit?

La Llei 20/2015 d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reaseguradoras, en la seva disposició addicional desena estableix que els pèrits d’assegurances són els qui dictaminen sobre les causes del sinistre, la valoració dels danys i les altres circumstàncies que influeixen en la determinació de la indemnització derivada d’un contracte d’assegurança i formulen la proposta d’import líquid de la indemnització. A més, aquesta disposició diu que els pèrits d’assegurances que intervinguin en el procediment de taxació pericial contradictòria hauran de tenir coneixement tècnic suficient de la legislació sobre contracte d’assegurança i, si es tracta de professions regulades, estar en possessió de titulació en la matèria.

El pèrit, o expert, és un professional honest i rigorós que, gràcies als seus extensos coneixements en la matèria sobre la qual actua, on en determinats casos haurà de posseir la titulació acadèmica que li confereixi les atribucions professionals pertinents, determina les causes i circumstàncies de l’accident. Delimita les conseqüències del sinistre i, per tant, enquadra de manera objectiva la relació causa-efecte identificant les accions o omissions dels implicats en l’eventualitat, a fi d’atribuir les responsabilitats. Realitza la taxació dels danys i/o pèrdues conseqüència del sinistre utilitzant els criteris de valoració oportuns en cada cas. Finalment haurà de decretar una proposta d’indemnització a l’assegurat, o al perjudicat, en virtut de les Lleis, i en segona instància, a les clàusules delimitatives del risc i a les quals limiten els drets de l’assegurat que conté el contracte d’assegurança.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Per què es necessita un pèrit? La seva importància

Un pèrit és un professional independent que ha de dir la veritat basant-se en proves i evidències objectives, recolzat, a més, pels seus coneixements i experiència. És un professional que no té un interès directe en allò sobre el que actua. La Llei 1/2000 d’enjudiciament civil exigeix als pèrits jurament o promesa d’actuació màximament objectiva i imparcial i sotmetre els seus dictàmens a explicació, aclariment i complement, amb plena contradicció.

El pèrit és el professional i la peça més important sobre la qual pivota l’accident. És el professional per antonomàsia i la pedra angular de l’assumpte. El seu treball és capital i gairebé insubstituïble; la seva labor servirà de base per a tota la gestió del sinistre

Les parts (asseguradora, assegurat o perjudicat) poden tenir interessos. El pèrit no. La seva imparcialitat i independència fan que la seva labor sigui objectiva.

El pèrit sap observar i recaptar tota la informació sobre la base dels seus coneixements i experiència; ordenant-ho, transferint-ho i exposant-ho a manera entenedora en un document escrit (informe o dictamen pericial), en virtut de totes les seves funcions, perquè tots els implicats (asseguradores, assegurats, perjudicats, tramitadores, advocats i jutges) puguin actuar i resoldre el que aquest professional ha decretat.

Quant costa un pèrit? Taula d’honoraris professionals

Els honoraris dels pèrits d’assegurances són lliures, igual que els honoraris de qualsevol professional. Poden demanar el que ells vulguin, per la qual cosa és molt recomanable que abans demanis preu. Hi ha col·legis professionals que tenen unes taules d’honoraris orientatius, però quant a pèrits d’assegurances no hi ha res. Perquè et sigui d’utilitat, et passem unes taules d’honoraris per a saber de manera orientativa el que costa un pèrit.

Honoraris professionals quan intervingui taxació de danys materials i/o corporals o pèrdues

Valor taxat
Percentatge sobre valor taxat
Mínim
Des de Fins a Honoraris Honorari mínim

0,00 €

5.000,00 €

11,00 %

350,00 €

5.000,01 €

25.000,00 €

10,19 %

550,00 €

25.000,01 €

50.000,00 €

9,27 %

2.547,50 €

50.000,01 €

100.000,00 €

8,35 %

4.635,00 €

100.000,01 €

500.000,00 €

7,41 %

8.350,00 €

500.000,01 €

1.500.000,00 €

6,68 %

37.050,00 €

1.500.000,01 €

Endavant

5,00 %

100.200,00 €

Honoraris professionals quan hagin de facturar-se per administració.

Concepte
Preu hora
Mínim
Honoraris professionals 160,00 € 350,00 €

Honoraris de visites i assistències judicials

Concepte
Preu
Assistències a judicis 350,00 €
Assistències a judicis aplaçats (no celebrats) 160,00 €

Despeses

Concepte
Preu
Desplaçaments en vehicle propi 1,17 €/km
Avió, vehicles lloguer, peatges,… Despesa incorreguda
Dieta sense pernocta diària 100,00 €
Dieta amb pernocta diària 300,00 €
Fotografies 1,03 €/unitat (fotografia adjuntada)

Nota:

  1. Tots els imports exposats en les presents taules no inclouen impostos indirectes
  2. Els preus hora inclouen totes les labors professionals (visites, entrevistes, reunions, estudi, redacció d’informes,...)
  3. Document exclusiu d’honoraris professionals i despeses de pèrits d’assegurances i comissaris d’avaries per a Espanya
  4. Els honoraris d’assistència a judici seran sempre que la vista oral se celebri a la mateixa província del domicili professional del professional. En cas de celebrar-se en una província diferent, la base d’honoraris es multiplicarà per un coeficient corrector de 2 vegades.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Conclusió

Els honoraris dels pèrits es paguen sempre, digui el que a tu t’interessa o el contrari.

Tenir bons pèrits és la millor inversió que pots fer. En els sinistres o accidents no existeix cap altre professional (ni tramitadores, advocats, procuradors, investigadors,…) que tinguin la importància i determinació dels pèrits. Els pèrits són com els jugadors d’un equip de futbol. Si són bons (bones actituds i aptituds) i tens raó t’anirà molt bé.

Perquè vegis la importància. Si vas a un judici amb un pèrit dolent i un bon advocat, gairebé segur que perdràs el plet. Si vas amb un pèrit bo i un advocat mediocre segurament guanyaràs el plet. La prova pericial és fonamental i el pèrit és la clau de gairebé tot.

 

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *